ਬੰਦ ਕਰੋ

ਚੋਣ

ਅਲੱਗ ਕਰੋ:
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2019

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ : 11/02/2019

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦਫਤਰਾਂ 02/03/2016 ਨੂੰ 11:15 ਵਜੇ DISE ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ…

ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 2018

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ : 29/11/2018

ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ…

ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ