ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡਾਕ

ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਐਸ.ਓ.

ਵੀਪੀਓ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਿੰਨ - 142052

ਫ਼ੋਨ : 01632254034
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.indiapost.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਬ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ

ਮਮਦੋਟ ਐਸ.ਓ.

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਨ - 152023

ਫ਼ੋਨ : 01632262121
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.indiapost.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਬ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ (ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਫਿਸ)

ਮੁਦਕੀ ਐਸ ਓ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਨ - 142060

ਫ਼ੋਨ : 01632237021
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.indiapost.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਬ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ (ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਫਿਸ)

ਮੱਖੂ ਐਸ.ਓ.

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਨ - 142044

ਫ਼ੋਨ : 01682270030
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.indiapost.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਬ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ

ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਐਸ.ਓ.

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਨ - 152021

ਫ਼ੋਨ : 01682275133
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.indiapost.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਬ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ (ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਫਿਸ)

ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਸ.ਓ.

ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ. ਪਿੰਨ-152001

ਫ਼ੋਨ : 01632243709
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.indiapost.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਬ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ (ਨਾਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਫਿਸ)

ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸ.ਓ.

ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ. ਪਿੰਨ - 152002

ਫ਼ੋਨ : 01632224268
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਬ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ (ਨਾਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਫਿਸ)

ਸ਼ੇਰਖਾ ਵਾਲਾ ਐਸ.ਓ.

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਨ -152005

ਫ਼ੋਨ : 01682270055
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.indiapost.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਬ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ (ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਫਿਸ)

ਖ਼ੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਐਸ ਓ

ਵੀ.ਪੀ.ਓ. ਖ਼ੂਈਆਂ ਸਰਵਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ. ਪਿੰਨ - 152128

ਫ਼ੋਨ : 01634267875
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.indiapost.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਬ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ