ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

16/02/2019 28/02/2019 ਦੇਖੋ (2 MB)