ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ – ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ – ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ – ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਾਇਪ ਟੈਸਟ 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

12/11/2018 15/11/2018 ਦੇਖੋ (441 KB)