ਬੰਦ ਕਰੋ

ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ

ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲਈ ਦੇਖੋ : http://www.ghargharrozgar.punjab.gov.in

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

20/02/2018 08/03/2018