ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਜੀਦਪੁਰ

ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਜੀਦਪੁਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਜੀਦਪੁਰ