ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਸੂਪਰਡੈਂ‌‍‌ਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੂਪਰਡੈਂ‌‍‌ਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 244013
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜ਼ੀਰਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜ਼ੀਰਾ 250150
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 244016
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.(ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.(ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 246367 244479
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.( ਹੈਡ. ਕਆਟਰ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.( ਹੈਡ. ਕਆਟਰ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 248214
ਐਸ.ਪੀ. (ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਸ.ਪੀ. (ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 244494
ਸੂਪਰਡੈਂ‌‍‌ਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੂਪਰਡੈਂ‌‍‌ਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 246667
ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਡੀ) ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਡੀ) ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 244379
ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 244078
ਐਸ.ਪੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਐਸ.ਪੀ. ਹੈਡਕੁਆਟਰ 245063