ਫਾਰਮ

ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਊਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਓ

ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : ਈ-ਫ਼ਾਰਮ ਪੰਜਾਬ

ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।