ਬੰਦ ਕਰੋ

ਐੱਸ.ਟੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ

ਐਸਟੀਡੀ ਕੋਡ
ਖੇਤਰ ਕੋਡ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 01632

 

ਪਿੰਨ ਕੋਡ
ਖੇਤਰ ਕੋਡ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 152002
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ 152001

ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵੇਬਸਾਇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਲੱਭੋ: ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ