ਬੰਦ ਕਰੋ

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : http://infocommpunjab.com

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ

ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : http://cic.gov.in/ 

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੇਬਸਾਇਟ