ਬੰਦ ਕਰੋ

ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ

ਖੇਤਰ: ਸਿੱਖਿਆ

ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਲਾਭ-ਪਾਤਰ:

ਬਾਲ ਲੜਕੀ

ਲਾਭ:

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:
1. ਲੜਕੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
2. ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਬੂਤ

ਦੇਖੋ (393 KB)